881 total views

16/09/2019

ปส. นำทีมบุคลากรดูงานซินโครตรอน ดึงข้อมูลเสริมความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสี ผลักดันความร่วมมือ IAEA อัพเกรดเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) นำคณะบุคลากรศึกษาดูงานศูนย์วิจัย ซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา มุ่งทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ข้อมูลพัฒนาระบบความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสีของประเทศ พร้อมเป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAE […]
20/09/2019

การประชุมเชิงปฎิบัติการ “การบูรณาการเครือข่าย สป.อว. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”

📝โดย ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานและมอบนโนบายแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย ววน. ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2562ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม 👉กิจกรรมในช่วงเช้า : เสวนา “สานพลังชาว สป.อว.เ […]
20/09/2019

อว. เสริมศักยภาพหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรว […]
20/09/2019

อว. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา : โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความพร้อมที่จะเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษานั้น เป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เยาวชน ได้รับการเตรียมความพร้อมให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการทำงานหรือศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ โ […]