29/05/2023

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในระห […]
20/05/2023

การจัดประชุม เพื่อบูรณาการกิจกรรมภายในงาน “ลานนาเอ็กโป 2023” Lanna Expo 2023 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดประชุม เพื่อบูรณาการกิจกรรมภายในงาน “ลานนาเอ็กโป 2023” Lanna Expo 2023 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การจัดงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเวลาที่กำหนด โดยมีหน่วยงานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม อาทิเช่น สำน […]
20/05/2023

เจ้าหน้าที่ กปว. และ สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องเร่งกระบวนการลดความชื้นเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการฮีตปั๊ม ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

19 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบ พัฒนาโดย อจ. ปิยะพงษ์ สิงห์บัวหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่ต […]
18/05/2023

กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ พัฒนาโดย ดร. สมสุข ไตรศุภกิตติ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเค […]

29/05/2023

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในระห […]
20/05/2023

การจัดประชุม เพื่อบูรณาการกิจกรรมภายในงาน “ลานนาเอ็กโป 2023” Lanna Expo 2023 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดประชุม เพื่อบูรณาการกิจกรรมภายในงาน “ลานนาเอ็กโป 2023” Lanna Expo 2023 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การจัดงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเวลาที่กำหนด โดยมีหน่วยงานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม อาทิเช่น สำน […]
20/05/2023

เจ้าหน้าที่ กปว. และ สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องเร่งกระบวนการลดความชื้นเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการฮีตปั๊ม ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

19 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบ พัฒนาโดย อจ. ปิยะพงษ์ สิงห์บัวหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่ต […]
18/05/2023

กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ พัฒนาโดย ดร. สมสุข ไตรศุภกิตติ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเค […]

สื่อวีดีทัศน์สำนักส่งเสริม

รวมหนังสือสำนักส่งเสริม

 71,124 total views,  20 views today