18/12/2020

“พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” Faculty of Industrial Technology, Loei Rajabhat University

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย นางดารนี ศุภธีรารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. สป.อว. และคณะ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ร่วมกับโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]
26/11/2020

อว. เดินหน้าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต

อว. เร่งเดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) หวังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ พร้อมจัด 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ตามความถนัดตั้งเป้าผลิตบุคลากรตอบโจทย์ประเทศ หวังยกระดับมหาวิทยาลัยทัดเทียมสากล 25 พฤศจิกายน 2563 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เดินห […]
23/11/2020

ตามที่ได้ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ประจำโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำภูมิภาค ภาคใต้ และได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ตามที่ได้ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ประจำโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำภูมิภาค ภาคใต้ และได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นั้นบัดน […]
18/11/2020

รมว.อว. ลงพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง พร้อมตั้ง “อว.ส่วนหน้า” เป็นหน่วยงาน ฯ ม้าเร็ว รับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง นำงานด้าน อววน. เพิ่มขีดความสามารถจังหวัด พร้อมตั้ง “อว.ส่วนหน้า” เป็นหน่วยงานฯ  […]

07/01/2021

อว. บูรณาการ มหาดไทย สภาพัฒน์ สำนักงบ ชูมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วย “อว.ส่วนหน้า” 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชน สอดรับนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

(24 ธันวาคม 2563) ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบูรณาการงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักง […]
07/01/2021

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส.สป.อว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. – แนะแนวทางในการจัดทำต […]
07/01/2021

ส่งมอบ”เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติ”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรณ์ชาวสวนยาง ตำบลท่าอุเทน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ลงพื้นที่ส่งมอบ”เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติ”แก่กลุ่มวิสาหกิจ […]
07/01/2021

จัดนิทรรศการ ในงาน NSP Networking and Year End 2020 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันนี้ 22 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส. ภาคเหนือ) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) เข้าร่วมจัดนิทรรศ […]

สื่อวีดีทัศน์สำนักส่งเสริม

รวมหนังสือสำนักส่งเสริม

 33,971 total views,  31 views today