บุคลากร

โครงสร้างบุคลากร
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
Science, Research and Innovation Promotion and Utilization Division

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบ.)

General Administration Section

กลุ่มยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. (ยส.)
HSRI Utilization Section

กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์
Science Park Administration
กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ธท.)
Technology And Innovation Business Promotion Group
กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค
Regional HSRI Network Coordination Group

ศูนย์ประสานเครือข่าย อว. ภาคเหนือ

ศูนย์ประสานเครือข่าย อว. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ประสานเครือข่าย อว. ภาคใต้

รวมบุคลากรกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 90 คน

 7,949 total views,  5 views today