บุคลากร

โครงสร้างบุคลากร
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบ.)

กลุ่มยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. (ยส.)

ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้าน ววน. เชิงพื้นที่

งานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย

การอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาการ และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์
กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ธท.)

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค
กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ
กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก

กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ประจำภูมิภาค ภาคใต้
กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ประจำภูมิภาค ภาคกลาง
 
รวมบุคลากรกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 87 คน
 

 2,330 total views,  1 views today