ส่องโลกนวัตกรรม

 

  ตอน 1 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน (8 ก.ย. 58)

ตอน 2 : โครงการฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม
(7 ก.ย. 58)
 ตอน 3 : อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย      (4 ก.ย. 58) ตอน 4 : เครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (3 ก.ย. 58)
ตอน 5 : ส่องโลกนวัตกรรม (2 ก.ย. 58)  ตอน 6 : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) (2 ก.ย. 58)  ตอน 7 : ไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช     (1 ก.ย. 58)  ตอน 8 : ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (31 ส.ค. 58)
 ตอน 9 : นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (28 ส.ค. 58) ตอน 10 : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ (MTEC) (27 ส.ค.58)  ตอน 11 : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีเเห่งชาติ (NANOTEC) (26 ส.ค.58)  ตอน 12 : หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (25 ส.ค. 58)
ตอน 13 : คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (24 ส.ค.58)  ตอน 14 : เทคโนโลยีขนส่งทางราง                 (21 ส.ค.58)  ตอน 15 : ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [BIOTEC] (20 ส.ค.58)  ตอน 16 : Asian Science Camp 2015 (19 ส.ค. 58)
ตอน 17 : แอพพลิเคชั่นจีโนมมนุษย์ ตอน 18 : ไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์           (17 ส.ค.58) ตอน 19 : อุตสาหกรรมยาและชีววัตถุ              (14 ส.ค. 58) ตอน 20 : การพัฒนายาชีววีตถุและอุปกรณ์ทางการแพทย์(ThaiTECT) (13 ส.ค. 58)
ตอน 21 : การพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (11 ส.ค. 58) ตอน 22 : การวัดระดับนาโน โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (10 ส.ค. 58) ตอน 23 : เทคโนโลยี Hard X-RAY                    (7 ส.ค. 58) ตอน 24 :  เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบ 20 เซลล์ (6 ส.ค. 58)
ตอน 25 : คาราวานวิทยาศาสตร์ จัดแสดงตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ (5 ส.ค. 58) ตอน 26 : อัลไซเมอร์ แอพพลิเคชั่น                     (4 ส.ค. 58) ตอน 27 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมนอกห้องเรียน (3 ส.ค. 58) ตอน 28 : TRM (วัสดุอ้างอิงสำหรับห้องปฏิบัติการ) (29 ก.ค. 58)
ตอน 29 : นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก           (28 ก.ค. 58) ตอน 30 : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (27 ก.ค. 58) ตอน 31 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (24 ก.ค. 58)  ตอน 32 : คลินิกเทคโนโลยี (เกาะยาวน้อย)     (23 ก.ค. 58)
ตอน 33 : STI Thailand Award 2015 ประเภทนักเรียน นักศึกษา (EniG)                                 (22 ก.ค. 58) ตอน 34 : STI Thailand Award 2015 ประเภทกลุ่มบุคคลและบุคคลในชุมชน                         (21 ก.ค. 58) ตอน 35 : STI Thailand Award 2015 ประเภทวิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุโข                  (20 ก.ค. 58) ตอน 36 : STI Thailand Award 2015 ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                  (17 ก.ค.58)
ตอน 37 : STI Thailand Award 2015 ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ (16 ก.ค. 58) ตอน 38 : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (15 ก.ค.58)  ตอน 39 : การพัฒนา วทน. เพื่อเพิ่มมูลค่าและ  ยกระดับการจัดการข้าวหอมมะลิอินทรีย์                   (14 ก.ค. 58) ตอน 40 : หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ออกอากาศวันจันทร์ที่ (13 ก.ค. 58)
ตอน 41 : ระบบสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ (10 ก.ค. 58) ตอน 42 : แผนพัฒนากำลังคนตลอดช่วงอายุ          (9 ก.ค.58) ตอน 43 : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (8 ก.ค. 58) ตอน 44 : โครงการนำร่องพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Career academy) (6 ก.ค. 58)
ตอน 45 : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3 ก.ค. 58) ตอน 46 : ศูนย์บริการทดสอบพลาสติกชีวภาพครบวงจร (2 ก.ค. 58) ตอน 47 : การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคเกษตรกรของไทย                           (1 ก.ค. 58)   ตอน 48 : การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว          (30 มิ.ย. 58)
ตอน 49 : วิสาหกิจพลังงานชีวมวลชุมชน              (29 มิ.ย. 58) ตอน 50 : ไบโอแก๊สกับภาคอุตสาหกรรม               (26 มิ.ย. 58)    ตอน 51 : ชีวมวลและชุมชน (25 มิ.ย. 58) ตอน 52 : ปั๊มความร้อนสำหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์      (24 มิ.ย. 58)
ตอน 53 : บล๊อกประสาน สร้างรากฐานทรัพยากร   (23 มิ.ย. 58) ตอน 54 : การทดสอบระบบรางและชิ้นส่วนรถไฟ ไทยทำได้ มาตรฐานสากล (22 มิ.ย. 58) ตอน 55 :  บล็อกประสาน สร้างรากฐานทรัพยากร (19 มิ.ย. 58) ตอน 56 : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว (18 มิ.ย. 58)
ตอน 57 :GISTDA กับสถานการณ์แผ่นดินไหว      (17 มิ.ย. 58) ตอน 58 : แพร่โมเดล ต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (16 มิ.ย. 58) ตอน 59 : ชุมชนนวัตกรรม บ้านเขาน้อย จ.พิษณุโลก (15 มิ.ย. 58) ตอน 60 : เตาชีวมวลในครัวเรือน (12 มิ.ย. 58)
ตอน 61 : หุ่นยนต์กู้ภัยทางรังสี (11 มิ.ย. 58) ตอน 62 : มาตรการป้องกันรังสีรั่วไหล                 (10 มิ.ย. 58) ตอน 63 : การจัดการกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย (9 มิ.ย. 58) ตอน 64 : การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (8 มิ.ย. 58)
ตอน 65 : ชุดเตารมควันยางจอมประหยัด               (5 มิ.ย. 58) ตอน 66 : โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาฬสินธุ์                (4 มิ.ย. 58) ตอน 67 : เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อการบริการจัดการพื้นที่การเกษตร (3 มิ.ย. 58) ตอน 68 : โครงการดาวเทียมสำรวจโลก               (2 มิ.ย. 58)
ตอน 69 : 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ (29 พ.ค. 58) ตอน 70 : การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจเลือดแบบพกพา (28 พ.ค. 58) ตอน 71 : การวัดความเรียบผิว เพื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม (27 พ.ค.58) ตอน 72 : เทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติ         (26 พ.ค.58)
ตอน 73 : งานวิทยาศาสตร์ด้านแก้วและกระจก         (25 พ.ค.58) ตอน 74 : เครื่องเคลือบกระจก…ครั้งแรกกับฝีมือคนไทย (22 พ.ค. 58) ตอน 75 : แสงซินโครตรอนกับภาคอุตสาหกรรม       (21 พ.ค. 58) ตอน 76 : เทคโนโลยีสูญญากาศ…หนึ่งเดียวในไทย (20 พ.ค. 58)
ตอน 77 : มหัศจรรย์แสงซินโครตรอน                  (19 พ.ค. 58) ตอน 78 : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร (18 พ.ค. 58) ตอน 79 : การมอบใบรับรองห้องปฏิบัตการ “สร้างความเชื่อมั่นห้องปฏิบัติการไทย”                     (15 พ.ค. 58) ตอน 80 : การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าสู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน              (14 พ.ค. 58)
ตอน 81 : การวิจัยและพัฒนา Stem cell ในประเทศไทย (12 พ.ค. 58) ตอน 82 : หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน(SensibleTAB)(11 พ.ค. 58)    
   

 

 

 

 

 

 

 1,864 total views,  2 views today