วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์
ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“วิสัยทัศน์”
เป็นหน่วยงานนำในการส่งเสริม การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

 “ภารกิจมุ่งเน้นสำคัญ”

การเชื่อมโยง ให้เกิดการใช้ประโยชน์ ววน. จากหน่วยงานวิจัย และสถาบันอุดมศึกษา สู่ภาค อุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


 “เป้าหมาย”

1. จัดรูปแบบโครงการ (เครือข่ายระดับเขต)/กลไกการทำงาน (จำนวนกลไล/เครื่องมือ) และจัดทำรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

2. มีการ Benchmark กับหน่วยงานอื่นอาทิ สำนักงานนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ฯลฯ ในเรื่องการลงทุนเพื่อหาค่าเฉลี่ยของการเพิ่มรายได้ภายใน 1 ปี


 1 12 2018 3 44 09 PM

 1,170 total views,  1 views today