โครงสร้างกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบ.) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณและดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการของสำนักงาน
(2) บริหารจัดการด้าน งบประมาณ การพัสดุและอาคารสถานที่
(3) จัดระบบงานด้านการบริหารงานบุคคลดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน
(4) จัดระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน
(5) ประสาน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความตระหนักด้าน ว.และ ท.
(6) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 2.กลุ่มยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. (ยส.) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุน กำหนดแนวทาง/มาตรการในการดำเนินกิจกรรม/โครงการนำร่องด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
(2) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี และรายปีของสำนักงาน
(3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภูมิภาคทั่วประเทศ
(4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนักงาน
3. ส่วนส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ธท.) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) จัดทำกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
(2) เสนอแนะ แนวทาง/มาตรการในการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและ สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(3) ส่งเสริมให้เกิดกลไกความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ครอบคลุม พื้นที่ ทั้งประเทศ สนับสนุน ผลักดันให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแนวนโยบายชาติและนโยบายเร่ง ด่วนของรัฐบาล
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
4. กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค (ปค.) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง (Focal point)รับปัญหาความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากชุมชน/พื้นที่ (อสวท. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น) รวมทั้งประสานหน่วยงานในสังกัด และเครือข่ายเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างทันท่วงที
(2) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(3) สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของจังหวัด และประสานการดำเนินงานร่วมกับ ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer: PCSO)
(4) ประสานดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยงบประมาณของสถาบันการศึกษาซึ่ง เป็นเครือข่ายของกระทรวง หรือขอรับการสนับสนุนบางส่วน หรือทั้งหมดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือบูรณาการร่วมกับแหล่งงบประมาณอื่นๆ
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 1,940 total views,  1 views today