357 total views,  2 views today

23/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 -เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคั้นและบรรจุน้ำบูดูกึ่งอัตโนมัติ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 -เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคั้นและบรรจุน้ำบูดูกึ่งอัตโนมัติ งบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยผู้พัฒนา : ว […]
27/12/2022

16 ธันวาคม 2565 -เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาโครงการเครื่องบรรจุกะปิด้วยกรรมวิธีขัดน้ำระบบกึ่งอัตโนมัติ

16 ธันวาคม 2565 -เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาโครงการเครื่องบรรจุกะปิด้วยกรรมวิธีขัดน้ำระบบกึ่งอัตโนมัติ ภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดั […]
27/12/2022

23 – 25 ธันวาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อว. ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  แล […]
27/12/2022

17 ธันวาคม 2565 -เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยำสูงระบบกึ่งอัตโนมัติ

17 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยำสูงระบบกึ่งอัตโนมัติ พัฒนาโดย นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ และคณะ จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ติดตั้งและใช้งาน ณ ว […]