“พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” Faculty of Industrial Technology, Loei Rajabhat University

รมว.อว. ติดตามการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า เพื่อพัฒนาพื้นที่
“แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดเลย”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย นางดารนี ศุภธีรารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. สป.อว. และคณะ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ร่วมกับโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีอาจารย์ณัชชา สมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนกิจการพิเศษและที่ปรึกษาโครงการฯ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายอดุลย์ ผลคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านน้อย : แก่งดุดคู้) ผู้ประกอบการผลิตมะพร้าวแก้ว นำเสนอผลที่ได้รับจากโครงการด้านการส่งเสิรมการท่องเทียวชุมชนและโครงการต่อยอดเพื่อยกระดับเศษฐกิจของชุมชน ภายใต้หัวข้อ “Upcycling” การใช้ของเก่าหรือวัสดุเหลือทิ้งมาประดิษฐ์เป็นของใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง พัฒนาของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมะพร้าวแก้วต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การตลาด และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งสู่การสร้าง “ยุวชนสตาร์ทอัพ” เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

 5,969 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *