รมว.อว. ติดตามการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า เพื่อพัฒนาพื้นที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอความคิดการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อยกระดับสู่เชิงพาณิชย์
“พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” Faculty of Industrial Technology, Loei Rajabhat University
16 ธันวาคม 2563 : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พื้นที่ภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ อว. นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ อว. ศ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากูล รองปลัดกระทรวงฯ รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดโนโลยี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการศึกษาและหัวหน้าหน่วย อว.ส่วนหน้า เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการฯ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ด้วยรัฐบาลมีนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในระดับพื้นที่จังหวัดเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็วอย่างเป็นรูปธรรมสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยใช้องค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดโดยบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน.

 2,312 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *