หลัการและเหตุผล การจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2563 TechnoMart2020 “ขับเคลื่อน BCG ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย”