งานเสวนา “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : พร้อมรับ พร้อมรู้ สู้พิบัติภัย (Bangkok : The Underwater)

หลัการและเหตุผล การจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2563 TechnoMart2020 “ขับเคลื่อน BCG ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย”
วว. – สมาคมเพื่อนชุมชน – ม.ธรรมศาสตร์ เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มเศรษฐกิจฐานต้นแบบ ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์…เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง

(วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) โดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)  ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาวิชาการ “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตรการ ในการรับมือ” โดยมี พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม C- ASEAN ชั้น 10 อาคาร Cyber World Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ ฯ

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุดหนุนการดำเนินงานของสภาสมาคมวิชาการ และวิชาชีพ ทางวิทยาศาสตร์ที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

บรรยายสถานการณ์ระดับน้ำทะเลสัมพันธ์ และระดับน้ำและระดับความสูงเชิงพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต ความสำคัญของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วม  เสนอแนวทางและมาตรการในการรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ  โดยมุมมองจากนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชา ดังนี้

1. ระดับการขึ้น – ลงของน้ำทะเลสัมพันธ์ โดย Mr.Wim J.F. Simons TU Delft, Netherlands

2. สภาพการณ์ระดับพื้นที่และระดับน้ำในกรุงเทพมหานคร โดยนักวิชาการธรณีวิทยา ดร.สมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

3. ด้านภูมิศาสตร์ โดย รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.  ด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง โดย ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. ทัศนะด้านวิศวกรรม โดย ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

6. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย

 รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก  ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 7. มุมมองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 41,280 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *