ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2567
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2567 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2567 ณ งานเกษตรสุรนารี’67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและพัฒนานักประดิษฐ์ให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระดับชุมชน อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สร้างและพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ไทยให้ออกสู่สาธารณะและผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยในครั้งนี้มีสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และระดับอาชีวศึกษาในภาคเหนือ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหลายแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเทิง จังหวัดเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น ซึ่งผลการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 ผลงานประกอบด้วย รางวัลที่ 1 – 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล


รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : ระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนอุบัติเหตุผู้ประสบภัยทางรถผ่านเสียงเตือน Siren และ Line
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเทิง
นักศึกษา
นายศุภณัฐ ดวงมะโน
นางสาวกนกพร อินสาม
นายณรงค์ ลีถิวัฒน์วงศ์
นายธนกฤษ หุ่นทอง
นายเธียรวิทย์ วงค์ราช
นางสาวรศิตา เป็งผัด
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสรศักดิ์ ภู่ระโหง
นายนิรันดร์ ศรีทอง
นายพงษ์ศิริ โฉมยา
นายพรพจน์ สิทธิ
นายสุพจน์ ตื้อคำ
นางสาวจีรนันท์ แก่นเมือง

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องอบกระเทียมดำ IOT 4.0
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
นักศึกษา
นายภูวฤทธิ์ เตปิน
นายญาณกิตต์ เตชะ
นายกษิดิศ จันหนิ้ว
นายพันธดนย์ สุภาเดช
นายทรรศนศิล เล็กศรี
นายณัฐภัทร ศรีสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายประกาศิต มาลายะมาลี
นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม
นายเจษา บุญเรือง
นายอภิชาต เมาเลอ
นายศักรินทร์ ดีเบอะ

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : รถตัดหญ้าควบคุมผ่านรีโมทแบบไกปืน
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพฝาง
นักศึกษา
นายยศกร ลุงเทย
นายรวี อินดวง
นายพงศ์ธร เจียมใจ
นายสันติชาติ ชื่นใจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายจารึก ไชยวงค์
นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน์
นางสาวนิภาพร ข่าเหล็ก
นางสาวอภิชญานันท์ พงษ์โสด

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : สมาร์ทฟาร์มจิ้งหรีด
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
นักศึกษา
นายภาธร สมแสน
นายธีรนันท์ นันทวงศ์
นายพีระพัฒน์ เป็นบุญ
นายสรภูริ์ ทองจันทร์
นายชานน ชะระ
นายภูริพัฒน์ ผลจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวราวุฒิ สว่างวิทย์
นายวัฒนพงษ์ ขันคำหมุด
นายณัฐพงศ์ คำมาบุตร
นายพงศธร เกียรติ์ศรีสวัสดิ์
นายอรรถพร ไพทีระกุล
นายมนต์รัก มาลา

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : ตู้ชาร์จจักรยายนต์ไฟฟ้าล้อหมุน ติดตั้งระบบตรวจจับรถหายด้วย AI
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นักศึกษา
นายอภิสิทธิ์ สังข์เหม
นายอนุชา งามสง่า
นางสาวอารยา ทรัพย์สมบัติ
นางสาวรัมภา สุวรรณดี
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายกลยุทธ แก้วบัวดี
นายอาทิตย์ แก้วแดง
นางสาวศิรประภา นะคะจัด
นายนิพนธ์ จงประเสริฐ
นายนำโชค พูลเขตนคร
นายชาญนัฏฐ์ อุสาหะ

 103 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *