4,238 total views,  1 views today

16 ธันวาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านแบบเติมน้ำป้อนระบบกึ่งอัตโนมัติ

16 ธันวาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านแบบเติมน้ำป้อนระบบกึ่งอัตโนมัติ ภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุ […]

สจล. ส่งมอบเครื่องจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง จำนวน 20 เครื่อง ให้ สป.อว. เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนภายในประเทศ

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 สป.อว. ได้รับมอบเครื่องจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง ซึ่งถูกพัฒนาในโครงการพัฒนาเครื่องจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วย กระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า จำนวน 20 เครื่อง โดยมี นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน ผู้แทน ผอ.กปว. (สป.อว.) นายธนาภรณ์ โก […]

17 ธันวาคม 2565 -เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยำสูงระบบกึ่งอัตโนมัติ

17 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยำสูงระบบกึ่งอัตโนมัติ พัฒนาโดย นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ และคณะ จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ติดตั้งและใช้งาน ณ ว […]

23 – 25 ธันวาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อว. ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  แล […]