21,521 total views

26/08/2019

อพวช. รับช่วงต่อ “น้องมาเรียม” สตัฟฟ์เพื่อการศึกษา ผลักดันการอนุรักษ์สัตว์ทะเลก่อนนำเป็นกรณีศึกษาแก่ประชาชน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับร่างพะยูนน้อย “น้องมาเรียม” จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเสียชีวิตจากการกินขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยเตรียมทำการสตัฟฟ์เพื่อการศึกษา หวังให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากยิ่งขึ้นต่อไป     […]
27/08/2019

วว. ลงนาม มจพ. ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการ สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร การวิ […]
28/08/2019

จิสด้า จัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ (THAILAND SPACE WEEK 2019) ภายใต้แนวคิด “SPACE FOR SUSTAINABLE SOCIETY” หรือ S ยกกำลัง 3 ยกระดับในการใช้ประโยชน์จากอวกาศต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ หรือ Thailand Space Week 2019 ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Space for Sustainable Society” หรือ S ยกกำลัง 3 เพื่อยกระดับใน […]
28/08/2019

หารือความร่วมมือด้านการศึกษา : การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

28 สิงหาคม 2562 – ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หารือร่วมกับ ผู้แทนจาก Curtin University (Professor Kavin fynn Director of Industry Engagement) เพื่อเจรจาความร่วมมือที่จะเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ซึ่ […]