871 total views

29/01/2019

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล ปีที่ 4

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ปีที่ 4 (12 กันยายน 2560-12 กันยายน 2561)   ปกหน้า คำนำ สารบัญ ประกาศพระบรมราชโองการ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการดำเนินการ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ นโยบายข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายข้อ ๒ การรักษาคว […]
04/02/2019

🔸🔹กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคเหนือ” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸🔹

🔸🔹กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคเหนือ” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸🔹   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่าย […]
04/02/2019

🔸กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคกลางและตะวันออก” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸

🔸กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคกลางและตะวันออก” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸   วันที่ (31 มกราคม 2562) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย […]
08/02/2019

⚙️ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

⚙️ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค กลุ่มภาคใต้ (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  โดย (7 […]