การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function) ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28/01/2019
🔸🔹กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคเหนือ” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸🔹
04/02/2019

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ 4 (12 กันยายน 2560-12 กันยายน 2561)

 

ปกหน้า

คำนำ

สารบัญ

ประกาศพระบรมราชโองการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ผลการดำเนินการ

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

นโยบายข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

นโยบายข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

นโยบายข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

นโยบายข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

นโยบายข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

นโยบายข้อ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

นโยบายข้อ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ภาคผนวก

ปกหลัง

 

 815 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *