🔸🔹กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคเหนือ” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸🔹

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล ปีที่ 4
🔸กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคกลางและตะวันออก” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸

🔸🔹กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคเหนือ” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸🔹

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) : กลุ่มภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดินหน้าทบทวนกรอบแนวทางขับเคลื่อนงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาภูมิภาค รวมถึงทบทวนแผนงานและโครงการในระยะ 4 ปี เพื่อให้คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายได้จัดทำข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 2564 ตามกรอบห่วงโซ่คุณค่าหลัก พร้อมทั้งสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ตลอดจนผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายภาคเหนือ จำนวน 200 คน เข้าร่วมการปะชุม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การดำเนินงานของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มีการขยายตัวครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด รวมถึงศูนย์ประสานงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาค นับเป็นกลไกที่สำคัญในการนำ วทน. ลงสู่พื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงงานของส่วนกลางและพื้นที่ ให้พร้อมรับกับรูปแบบการบริหารราชการของประเทศที่ปรับไปสู่การดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญในการผลักดันไปสู่ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะร่วมสนับสนุนและผลักดันในแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อสร้างความก้าวหน้าของสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยการนำองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เข้าไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย  นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกลไกเครือข่ายความร่วมมือที่เรียกว่า “คลินิกเทคโนโลยี” ซึ่งในภาคเหนือมีเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 28 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากกว่า 17 จังหวัด  ปัจจุปันดำเนินงานภายใต้ 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยการดำเนินโครงการผู้รับบริการไม่ต่ำกว่า 12,000 คน มีเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่ชุมชนไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง 2.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งยผลการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561 มีผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 183 ราย 215 ผลิตภัณฑ์ 3.โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ปัจจุบันได้มีเครื่องจักรต้นแบบเพื่อการผลิตระดับชุมชนตั้งแต่ปี 2547 – 2561 รวม 170 เครื่อง และ 4.โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือ หรือ ศวภ.๑ ซึ่งรับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีภารกิจในการจัดทำแผนงาน/โครงการด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาจังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สส. ดำเนินการปรับกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนงานด้วย วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคเหนือ ในการจัดทำห่วงโซ่คุณค่าด้าน วทน.เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นกรอบในการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4 ห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ 1. นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ (สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย) 2. การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ พื้นที่ภาคเหนือ 3. นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา และ 4. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย พื้นที่ภาคเหนือ

   

 1,317 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *