1,130 total views

05/01/2024

กปว. จับมือ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามเครื่องหมักเมล็ดโกโก้แบบกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาเครื่องหมักเมล็ดโกโก้แบบกึ่งอัตโนมัติ พัฒนาโดย รศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตั้งใช้ประโยชน์ ณ วิสาหกิจชุมชนโกโก้แปลงใหญ่เมืองวัง ตำบลวังใต้ อำเภ […]
05/01/2024

สป.อว. พร้อม TGI ร่วมลงพื้นที่ติดตามเครื่องผลิตคราฟโซดาระบบกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาเครื่องผลิตคราฟโซดาระบบกึ่งอัตโนมัติ พัฒนาโดย นายสมนึก วันละ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ และคณะ สถานประกอบการใช้ประโยชน์ คือ วิสาหกิจชุมชนฮักแป้ออแกนิคฟาร์ม อำเภอร้อง […]
12/01/2024

สป.อว. และ TGI ร่วมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติ รุ่น MT-2

วันที่ 8 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติรุ่น MT-2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความส […]
12/01/2024

สป.อว เดินหน้าพร้อม สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา “ระบบติดตามการทำงานและประเมินสภาพความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอัตโนมัติด้วยระบบ IOT” ณ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 9 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา “ระบบติดตามการทำงานและประเมินสภาพความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอัตโนมัติด้วยระบบ IOT” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาระบบ […]