537 total views

15/08/2022

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระ […]
15/08/2022

กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านโดยวิสากิจชุมชนฯ มีความสนใจพัฒนาเครื่องฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระ […]
15/08/2022

เจ้าหน้าที่ กปว. ลงพื้นที่ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนอรุณทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ กปว. ลงพื้นที่ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง แก่วิสาหกิจชุมชนอรุณทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่ร่วมลงทุนการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตร […]
15/08/2022

สป.อว พร้อม สถาบันไทย – เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าครึ่งใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยเป็นการขยายผลจากต้นแบบที่พัฒนาสำ […]