การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาหุ่นยนต์หยิบวางแบบอัตโนมัติ (Delta robot Machine)
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและพัฒนานักประดิษฐ์ ให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระดับชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สร้าง และพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ไทยให้ออกสู่สาธารณะ และผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ทั้งใน และต่างประเทศโดยในครั้งนี้มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในภาคกลาง ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหลายแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว วิทยาลัยการอาชีพหนองแค และวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นต้นซึ่งผลการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 ผลงานประกอบด้วย รางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

1) รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขุดดินฝังท่อ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

นักศึกษา :
นายเมียว ชาน
นายพงศธร จันทะขิน
นายวีรวัฒน์ ช้างทอง
นายจักรพงษ์ จิตติสุทธิ
นายปภาวิน เสงี่ยมตน
นายสุรเดช สืบเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายจิตวัฒนา บุญเลิศ
นางสาวอรรธิกา อยู่เอี่ยม
นายองค์อาจ รุ่งเรือง
นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์
นางสิริลักษณ์ บุญเลิศ
นางสาวปิยวรรณ กระมุท

2) รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : มิเตอร์ loT
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

นักศึกษา :
นายประภากรณ์ แก้วรักษ์
นายธีรเมธ ครองยุติ
นายศิวพันย์ ลำใย
นายธนภัทร ลาวรรณ์
นางสาวสุธาทิพย์ เขียวน้อย
นางสาวพิชญนันท์ ตันติวิฑิตปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายสุรศักดิ์ ผาสุขรูป
นายมนัส ชำนาญพูด
นายศิริวัฒน์ บัวภา
นางสาวสวคนธ์ มั่งชู
นางศรัญญา โม้ทอง
นางสาวกนกกาญจน์ ทะวงษา

3) รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : ม้าปอกมะพร้าวไฟฟ้า
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

นักศึกษา :
นายธวัชชัย สุขสว่าง
นายถิรวัฒน์ ชัยศร
นายณัฐวุฒิ สุดสาลี
นายกฤษณะ สุขภูมิ
นายไกรสร สมมาก
นายพิพัฒน์ ประจันทร์แดง


อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายคงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี
นายพรณรงค์ เสมาชัย
นางสาวพรพรรษา สุบินยัง
นางสาวสิริพรรณ วรรณประเวก
นางสาวฐานะมาศ เนตรอนันต์

4) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : CNC Plasma
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

นักศึกษา :
นายภัทรพล ฉิมพลี
นายมงคล ทะลุนลัย
นางสาวจิดาภา พลนอก
นายศุภโชติ มลิวัลย์
นายทัตเมธา โพธิ์ทอง
นายณัฐวุฒิ โสภากุล

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายสหัสกร สุพรรณคง

5)รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : รถเข็นสตรีทฟู้ดไฟฟ้ารักษ์โลก
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

นักศึกษา :
นายธัญญาวิทย์ รักอู่
นายธนกฤต จันทร์เพ็ชร
นายอามือ ปาทาน
นายณัฐพงษ์ สืบกลัด
นายศันสนะ ทองเย็น
นายชิษณุพงษ์ โพธิ์แก้ว


อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายกิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลี
นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้
นายประยูร ภูมิกอง
นายกษม ชูก้าน
นายธนาสิทธิ์ โพธิ์รัง
นายสามารถ เกษแก้ว

#กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 460 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *