3,306 total views,  1 views today

14/01/2022

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “กระบวนการผลิตแบบสมาร์ทในการพาสเจอร์ไรซ์อุตสาหกรรมนม ด้วยระบบ SCADA & IOT”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “กระบวนการผลิตแบบสมาร์ทในการพาสเจอร์ไรซ์อุตสาหกรรมนม ด้วยระบบ SCADA & IOT” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สถาบันไทย-เยอรมัน และถูกติดตั้งเพื่อนำไปใช้งาน ณ […]
24/01/2022

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (์New Business Startups)#2

โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups : NBS)#2 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์2. เพื่อให้สินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ไปสู่ตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ 1. […]
24/01/2022

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2

โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะในการเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ2. เพื่อสร้างนักส่งออกสินค้ารุ่นใหม่ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ 1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิ […]
07/02/2022

จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ใน […]