จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2565

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2
24/01/2022
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก”
22/02/2022

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
(ภาคเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและพัฒนานักประดิษฐ์ ให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระดับชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สร้าง และพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ไทยให้ออกสู่สาธารณะ และผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ทั้งใน และต่างประเทศ โดยในครั้งนี้มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในภาคเหนือ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหลายแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นต้นซึ่งผลการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 ผลงานประกอบด้วย รางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

1) รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกรอเส้นฝ้ายขนาดเล็กด้วยระบบไฟฟ้าสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำพูนอาจารย์ที่ปรึกษา : นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส นายคมกริต น้อยสะปุ๋ง นายสมพร อ่อนเกตุพล นางสาวปวิตรา จั่นจีน นายจารึก ทองทรัพย์ นางสาวจารุพันธ์ บุบผาพ่วง

2) รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขอดเกล็ดปลาสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายอาจารย์ที่ปรึกษา : นายวิชัย กงพลนันท์ นายธนิศร์ พันธุ์ประยูร นายขวัญชัย หัตถกอง นายอดิเรก วิรัตน์

3) รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยสำหรับชุมชนสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปางอาจารย์ที่ปรึกษา : นายสุทัศน์ สุขารัมย์ นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง นายสมศักดิ์ แข็งแรง นายชาตรี หล้าสมศรี

4) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์ : เอ็กซ์คอนเน็คแพลตฟอร์มเพื่อการเกษตรอัจฉริยะสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์อาจารย์ที่ปรึกษา : นางสาวกรกนก เอี่ยมลออ นายกลยุทธ แก้วบัวดี นายพิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาค นายนพรัตน์ พัสสร นางสาวประภัสสร จุลบุตร์ นางสาวสุภาวดี ภักดีจันทร์

5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์ : รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EVสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์อาจารย์ที่ปรึกษา : นายอาทิตย์ แก้วแดง นายเปรม เพ็งยอด นายดำเนิน สุขขี นายสถาปนิก คุ้มสะอาด นายจักรกฤษณ์ ปัญญา นายกฤษกร อู่ทอง

 4,598 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *