2,353 total views

16/12/2020

รมว.อว. ติดตามการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า เพื่อพัฒนาพื้นที่

ด้วยรัฐบาลมีนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในระดับพื้นที่จังหวัดเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็วอย่างเป็นรูปธรรมสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได […]
18/12/2020

“พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” Faculty of Industrial Technology, Loei Rajabhat University

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย นางดารนี ศุภธีรารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. สป.อว. และคณะ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ร่วมกับโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]
18/12/2020

“แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดเลย”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางดารนี ศุภธีรารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อว. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน และนายวิทยา สุวรรณสุข ผู้อำ […]
05/01/2021

ในงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด” ณ บริเวณสนามบิน มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงาน อว. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับหน่วยงานสังกัด อว. ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานพัฒนา […]