232 total views,  1 views today

13/08/2020

เสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะกับความมั่นคงด้านอาหารของไทยในยุคหลังโควิด -19”

(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) จัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะกับความมั่นคงด้านอาหารของไทยในยุคหลังโควิด -19” ณ ห้องประชุม C ASEAN ชั้น 10 CW Tower ถนนรัชดาพิเษก กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายก […]
13/08/2020

จัดกิจกรรมเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.

(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดประชุมการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ( […]
13/08/2020

ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.๑) ร่วมกับ ส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพถ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วม ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของโครงการส่งเสริมการนำ วทน […]
13/08/2020

ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ให้การต้อนรับ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามผ […]