506 total views

13/08/2020

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.)พร้อมด้วย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้ให้การต้อนรับและติดตาม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึก […]
13/08/2020

ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

(เมื่อวันนี้ 2 กรกฎาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดพะเยา ครั้ […]
13/08/2020

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวัน 17 กรกฎาคม […]
13/08/2020

ประชุมการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดประชุมการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของผู้ประกอบการจากใ […]