(ขยายเวลารับสมัคร) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค (ศวภ. ส่วนกลาง) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ จํานวน ๓ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561
11/12/2018
การติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
11/12/2018

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค (ศวภ. ส่วนกลาง)

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ จํานวน ๓ อัตรา

1. ตําแหน่งที่เปิดรับ : นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานประจําของ

          1.1 ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ส่วนกลาง จํานวน 2 อัตรา

          1.2 ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ. 5)

จํานวน 1 อัตรา

          โดยทั้ง 3 อัตรา มีสถานที่ปฏิบัติงานประจํา คือ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลโครงการศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งานได้สะดวก

2.2 รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสาร

2.3 จัดทํา/(ร่าง) เอกสารที่สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ เช่น (ร่าง) หนังสือราชการ
(ร่าง) รายงานการประชุม

2.4 ประสานงานด้านสารบรรณกับศูนย์ประสานงาน วท. ประจําภูมิภาค ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ เอกสารการเงิน และเสนอขออนุมัติ

2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          3.1 การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3.2 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี   

          3.3 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้  

          3.4 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          3.5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน และการสรุปจับใจความสําคัญของเอกสารและหนังสือราชการ

4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561

5. อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท/เดือน

6. หลักฐานการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป (สําหรับติดใบสมัคร)
  2. สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ชุ ด
  3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
  4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
  5. สําเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้นกรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จํานวน 1 ฉบับ
  6. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน การฝึกงาน เป็นต้น

-2-/7. วัน…

ตําแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

-2-

7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และสอบสัมภาษณ์

7.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.personnel.ops.go.th/ หรือเว็บไซต์สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี http://www.ttc.most.go.th/ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 2 – 11 ตุลาคม 2560ที่สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

7.2 กําหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

7.3 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.personnel.ops.go.th/ และเว็บไซต์สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี http://www.ttc.most.go.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวอัญชลี  งอยผาลา โทรศัพท์  02 333 3918

    images 1 Download ใบสมัคร
    images 1 Download ประกาศรับสมัคร 

 

 501 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *