ป้องกันไว้ ก็ไม่ผิด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID- 19