งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์”

อาสาประชารัฐ : บูรณาการศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรและทรัพยากรในสถาบันอุดมศึกษา
อว. ร่วมกับหน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม OTOP สัญจร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วย วทน. พื้นที่เป้าหมาย จ.สมุทรสงคราม และ จ.สมุทรสาคร

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานและทรงดนตรีในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ดนตรีไทยในหมู่นิสิตนักศึกษาและประชาชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ในฐานะที่เป็นสิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทยสืบไป เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกลวิธีการบรรเลงและการรับฟังดนตรี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะอย่างชำนาญ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีไทยให้แก่นิสิตนักศึกษา อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในเครือข่ายอุดมศึกษา นำไปสู่การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างสถาบัน และเพื่อร่วมฉลองในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร


การจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 89 สถาบัน มีจำนวนนิสิตนักศึกษาร่วมงานกว่า 3,000 คน ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยร่วมกันของทุกสถาบันอุดมศึกษา การแสดงดนตรีไทยของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาและกลุ่มสถาบัน พิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์และพิธีปิด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45


 2,736 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *