ข่าวภาระกิจสำนัก

 887 total views

นักวิจัยโครงการปั้นดาว “สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คว้ารางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูงสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ประจำปี 2565 ในงาน TRIUP Fair 2022

นักวิจัยโครงการปั้นดาว “สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คว้ารางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูงสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ประจำปี 2565 ในงาน TRIUP Fair 2022           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ […]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ Thailand Center of Excellence in Physics

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มีบทบาทหน้าที่พัฒนานักฟิสิกส์ให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล พร้อมทั้งสร้างศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถทำหน้าที่ประสาทวิชาและให้เทคนิคการเรียนรู้แก่เด็กไทยเพิ่มสูงมากขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาด้านฟิสิกส์ให้มีปริมาณและคุณภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศสู่การเ […]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation in Chemistry)

ได้ดำเนินโครงการเพื่อผลิตบุคลากรวิจัยขั้นสูงและสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ด้วยการสร้างระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรมผ่านกลไกการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีสมาชิกจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีมีทิศทางการวิจัย […]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ศทพ.) Center of Excellence on Medical Biotechnology (CEMB)

ศูนย์ฯดำเนินงานในลักษณะของภาคีสถาบันอุดมศึกษาและวิจัย (Inter-University Research Consortium) ซึ่งจะช่วยสร้างวัฒนธรรมทางวิชาการของการทำงานร่วมกัน (New Academic Culture) เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) การประหยัดจากขอบเขต (Economy of Scope) ตลอดจนการประหยัดจากความเร็ว (Economy of Speed) ของกา […]