ข่าวภาระกิจสำนัก

 185 total views,  1 views today

ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

(เมื่อวันนี้ 2 กรกฎาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดพะเยา ครั้ […]

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวัน 17 กรกฎาคม […]

ประชุมการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดประชุมการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของผู้ประกอบการจากใ […]

เสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะกับความมั่นคงด้านอาหารของไทยในยุคหลังโควิด -19”

(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) จัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะกับความมั่นคงด้านอาหารของไทยในยุคหลังโควิด -19” ณ ห้องประชุม C ASEAN ชั้น 10 CW Tower ถนนรัชดาพิเษก กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายก […]