ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 21 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพถ.) หน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วยเรื่อง Smart Community Smart Community ต่อยอดมาจาก Smart Farming กรอบแนวคิด S = ตามหลักปรัชญา หลักเศรษฐกิจพอเพียง M = การสร้างคน สามารถเชื่อมโยงกับโครงการยุวชนอาสาได้ A = สร้างรายได้ให้กับชุมชน (ธุรกิจชุมชน) R = ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ T= […]

คืนนี้!! เตรียมตัวพบกับ #ฝนดาวตกไลริดส์ ฝนดาวตกแห่งเดือนเมษายน

#ฝนดาวตกไลริดส์ เริ่มสังเกตุได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 23:30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2563 ไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่ 23 เมษายน 2563 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณกลุ่มดาวพิณ คาดว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 18 ดวงต่อชั่วโมง และในค่ำคืนนี้ยังไร้แสงจันทร์รบกวน เหมาะแก่การสังเกตการณ์เป็นอย่างยิ่ง สามารถสั […]

(วันที่ 22 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนงานยุทธศาสตร์ (สยส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย เรื่อง KM : การจัดทำแผนปฏิบัติการและการรายงานผล S-curve หลักการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจาปี ประกอบด้วย 👉🏻แนวทางการปฏิบัติงาน 👉🏻กรอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย 👉🏻รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปี 👉🏻มี […]

(วันที่ 23 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนบริหารงานเทคโนโลยี (สบท.สส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอุดหนุน ฯ สมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  จาก 13 โครงการ  1. โครงการการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่ง ประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย  2. การแ […]