ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปส. นำทีมบุคลากรดูงานซินโครตรอน ดึงข้อมูลเสริมความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสี ผลักดันความร่วมมือ IAEA อัพเกรดเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) นำคณะบุคลากรศึกษาดูงานศูนย์วิจัย ซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา มุ่งทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ข้อมูลพัฒนาระบบความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสีของประเทศ พร้อมเป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAE […]

อว. เสริมศักยภาพหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรว […]

อว. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา : โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความพร้อมที่จะเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษานั้น เป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เยาวชน ได้รับการเตรียมความพร้อมให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการทำงานหรือศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ โ […]

ดร.สุวิทย์ รมว.อว. ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค”

 วันนี้ (20 กันยายน 2562) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญส […]