ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการสัมมนา เรื่อง “ถอดบทเรียนงานพัฒนาผลงานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องจ่ายออกซิเจนท่ามกลางกระแสความต้องการในช่วงการระบาด COVID-19 และแง่มุมเชิงเทคนิคเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ากองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีในการเดินทางทางทะเล และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเรือ” (Marine Technology on the Marine Tourism) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ากองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังสัมมนา เรื่อง “เทรนด์ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่กำลังจะเข้ามาตอบโจทย์ ความต้องการของคนไทยในยุคสมัยหลังโควิด19” (Medical Technology Trend in Thailand after the COVID-19 Era)

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ากองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังสัมมนา เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฮโดรเจนและการใช้งานไฮโดรเจนเพื่อมุ่งสู่ Decarbonization Society” (Hydrogen Technology towards Decarbonization Society)

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ากองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]