ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ Thailand Center of Excellence in Physics

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มีบทบาทหน้าที่พัฒนานักฟิสิกส์ให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล พร้อมทั้งสร้างศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถทำหน้าที่ประสาทวิชาและให้เทคนิคการเรียนรู้แก่เด็กไทยเพิ่มสูงมากขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาด้านฟิสิกส์ให้มีปริมาณและคุณภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศสู่การเ […]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation in Chemistry)

ได้ดำเนินโครงการเพื่อผลิตบุคลากรวิจัยขั้นสูงและสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ด้วยการสร้างระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรมผ่านกลไกการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีสมาชิกจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีมีทิศทางการวิจัย […]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ศทพ.) Center of Excellence on Medical Biotechnology (CEMB)

ศูนย์ฯดำเนินงานในลักษณะของภาคีสถาบันอุดมศึกษาและวิจัย (Inter-University Research Consortium) ซึ่งจะช่วยสร้างวัฒนธรรมทางวิชาการของการทำงานร่วมกัน (New Academic Culture) เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) การประหยัดจากขอบเขต (Economy of Scope) ตลอดจนการประหยัดจากความเร็ว (Economy of Speed) ของกา […]

สป.อว.จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย วิจัยพัฒนาเครื่องชั่งและบรรจุอัตโนมัติความเร็วสูง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (หรือ MTEC สวทช.) ให้การสนับสนุนเงินทุนและการบริหาร จัดการ “โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” กับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย เพื […]