41,280 total views

งานเสวนา “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : พร้อมรับ พร้อมรู้ สู้พิบัติภัย (Bangkok : The Underwater)

(วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) โดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)  ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาวิชาการ “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตรการ ในการรับมือ” โดยมี พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดช […]

หลัการและเหตุผล การจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2563 TechnoMart2020 “ขับเคลื่อน BCG ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย”

 245 total views

ตารางภาพรวมการจัดกิจกรรม อว. ภายในงานเกษตรแม่โจ้ “จากภูผา สู่มหานที”

 222 total views

งานเสวนาวิชาการ “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตราการในการรับมือ”

(วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) โดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)  ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาวิชาการ “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตรการ ในการรับมือ” โดยมี พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดช […]