65,777 total views

STEP ต่อยอดเทคโนโลยี 3D PRINTING ผลิตหน้ากาก FACE SHIELD ส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด – 19

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) จากเครื่อง 3D Printer สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลมาประยุกต์ผลิตหน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้า (Face Shield) สำหรับป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิ […]

เปลือกโลกสั่นสะเทือนน้อยลงหลังโควิด-19 ลดความเคลื่อนไหวของมนุษย์

การระบาดใหญ่ทั่วโลกของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องหยุดชะงักลง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เที่ยวบินและเที่ยวรถไฟจำนวนมากถูกยกเลิก รถยนต์บนท้องถนนมีน้อยลงเพราะคนส่วนใหญ่กักตัวเองอยู่กับบ้าน ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ก่อสร้างก็หยุดเดินเคร […]

(วันที่ 10 เมษายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย ส่วนบริหารงานเทคโนโลยี (สบท.)จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2563 TechnoMart 2020 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร (สวทช.)

โดยมี นายชนินทร วรรณวิจิตร ผู้แทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจาก สวทช./ มว. และข้าาาชการ สส.สป.อว. โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจาณาการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2563 TechnoMart 2020 ทั้งนี้คณะก […]

Zoom Cloud Meeting วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงาน อว.ภาคเหนือ (ศวภ.1) ได้นำเสนอข้อมูลการใช้ Motion Graphic สำหรับการทำงานหรือการประชุม การสื่อสาร

ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สส.สป. และส่วนภูมิภาคไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในสำนักงานได้ นอกจากนี้ ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2563 สรุปใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ เฟส 2 ระหว่างวันที่ 9-31 มีนาคม 2563 จำนวน 36 ใบสมัคร โดยทุกโครงการ ที่ผ่านกา […]