5,111 total views

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก”

 5,111 total views

จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ใน […]

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2

โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะในการเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ2. เพื่อสร้างนักส่งออกสินค้ารุ่นใหม่ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ 1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิ […]

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (์New Business Startups)#2

โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups : NBS)#2 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์2. เพื่อให้สินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ไปสู่ตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ 1. […]