การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก”