801 total views,  1 views today

มทร.ธัญบุรี จับมือ – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สร้างนวัตกรรมตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติ ชี้ “ปลอดภัย ประหยัดแรงงานคนและเวลา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี – สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เผยความสำเร็จ “การพัฒนาสร้างนวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดินแบบดันท่อ” ในโค […]

เข้าร่วมพิธีเปิด งานสัมมนาแผนงานการพัฒนาพริกไทยสุไหงอุเป และผ้าบาติก เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดสตูล สร้างมาตรฐานจำเพาะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงสมบัติด้านคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า (ผอ.กปว.) และกลุ่มงานเครือข่าย อว. ภูมิภาคประจำ ภาคใต้ (ปค.ภาคใต้) เข้าร่วมพิธีเปิด งานสัมมนาแผนงานการพัฒนาพริกไทยสุไหงอุเป และผ้าบาติก เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจ […]

อว. จับมือสมาคมเครื่องจักรกลไทย สร้างต้นแบบเครื่องจักรกลหลากหลายสาขา ลดภาระผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

วันที่ 27 เมษายน 2565 : นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการ สร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางว […]

สป.อว. MTEC มทส. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบำบัดมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามด้วยลมร้อน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 8 เม.ย. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี พร้อมด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม “โครงการพัฒนาระบบบำบัดมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามด […]