1,794 total views

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation in Chemistry)

ได้ดำเนินโครงการเพื่อผลิตบุคลากรวิจัยขั้นสูงและสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ด้วยการสร้างระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรมผ่านกลไกการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีสมาชิกจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีมีทิศทางการวิจัย […]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ Thailand Center of Excellence in Physics

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มีบทบาทหน้าที่พัฒนานักฟิสิกส์ให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล พร้อมทั้งสร้างศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถทำหน้าที่ประสาทวิชาและให้เทคนิคการเรียนรู้แก่เด็กไทยเพิ่มสูงมากขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาด้านฟิสิกส์ให้มีปริมาณและคุณภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศสู่การเ […]

นักวิจัยโครงการปั้นดาว “สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คว้ารางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูงสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ประจำปี 2565 ในงาน TRIUP Fair 2022

นักวิจัยโครงการปั้นดาว “สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คว้ารางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูงสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ประจำปี 2565 ในงาน TRIUP Fair 2022           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ […]

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปีพุทธศักราช 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว […]