ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปีพุทธศักราช 2565

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติ (ระยะกลาง)
นักวิจัยโครงการปั้นดาว “สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คว้ารางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูงสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ประจำปี 2565 ในงาน TRIUP Fair 2022

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
(ภาคใต้) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ทจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและพัฒนานักประดิษฐ์ ให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระดับชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สร้าง และพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ไทยให้ออกสู่สาธารณะ และผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ทั้งใน และต่างประเทศ โดยในครั้งนี้มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในภาคใต้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหลายแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นต้น ซึ่งผลการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 ผลงานประกอบด้วย รางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

1) รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์ :
เครื่องทำความสะอาดไข่เป็ดสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพไชยานักศึกษา
นายภูวิศ แสงสว่าง
นางสาวผกาภรณ์ เทพณรงค์
นายภูมิภัฒน์ กิ่งแก้ว
นางสาววิภาวี ประมัยพิมพ์
นางสาวไพริน เหมือนเรา
นางสาวชนาภา ไชยบรรดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ
นายสุริยา กันลือนาม
นางสาวเกศรา คงเจริญ
นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม
นายวีระยุทธ ฤทธิกุล

2) รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์ :
โอ่งคั่วเมล็ดกาแฟแบบโรตารี่ระบบอัตโนมัติสถานศึกษา :

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนักศึกษา :
นายสิทธิโชค สุวรรณมณี
นางสาวพรหมพร พรหมจรรย์
นายสุรยศ อุดมวิทยาไกร
นายยุทธกิตต์ รักชาติ
นางสาวรุ่งฟ้า ลิ่มตี๋
นายอาทิตย์ จิตต์พินิจไมตรี

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์
นายชาญชัย แฮวอู
นายเฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์
นายวีระพล บุญจันทร์
นายภูดินันท์ รอดเกิด
นายณัฏฐเอก ณัฐธยาณ์ภัทรกุล

3) รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์ : ชุดชิงช้าปลูกผักเลี้ยงปลาระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพไชยานักศึกษา :
นางสาวธิดารัตน์ สักจันทร์
นายธนพล ใสสะอาด
นายธนวัฒน์ ร่มเย็น
นายพรเทพ ย้อยไชยา
นายอัมรินทร์ เบิกบาน
นายปัณณวรรธ พันเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายสัจกร ทองมีเพชร
นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี
นายณัฐวุฒิ ชูโรย
นายสุริยา กันลือนาม
นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม
นายวีระยุทธ ฤทธิกุล

4) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์ : ระบบประปาอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC เพื่อการเกษตรสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนักศึกษา :
นายปฏิพล สุขศิริ
นายอรรถพล กรรมโชติ
นายศุภกฤต ผลอินหอม
นายพชร ทองมะลิ
นายนนทพงษ์ นาคมณี

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางสุณิษา ผลอินหอม
นายกฤษ ทัดระเบียบ
นางสิริพร ไหมสีเขียว
นางสาวนันท์กมล ศรนรินทร์

5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์ : เตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียนสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพไชยานักศึกษา :
นางสาวกิตติวรา โอนคำ
นายธนพล ใสสะอาด
นายอนุวัช ลอยใหม่
นายพนมพร พัฒนเดชากุล
นางสาวชนาภา ไชยบรรดิษฐ์
นายธนพง ชมวิมาน

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายสัจกร ทองมีเพชร
นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี
นายณัฐวุฒิ ชูโรย
นายสุริยา กันลือนาม
นายกฤษณะ ไพบูลย์
นายณรงค์แก้ว กาฬสินธุ

#กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

 1,954 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *