412 total views

ดร.สุวิทย์ รมว.อว. ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค”

 วันนี้ (20 กันยายน 2562) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญส […]

อว. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา : โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความพร้อมที่จะเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษานั้น เป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เยาวชน ได้รับการเตรียมความพร้อมให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการทำงานหรือศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ โ […]

อว. เสริมศักยภาพหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรว […]

การประชุมเชิงปฎิบัติการ “การบูรณาการเครือข่าย สป.อว. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”

📝โดย ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานและมอบนโนบายแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย ววน. ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2562ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม 👉กิจกรรมในช่วงเช้า : เสวนา “สานพลังชาว สป.อว.เ […]