732 total views

27/02/2020

สดร. เดินหน้าวิจัยคุณภาพอากาศ หาเหตุต้นตอฝุ่นพิษ PM 2.5 พร้อมจัดตั้งภาคีความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย สนองนโยบายรัฐ หวังแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ LiDAR ติดตั้งตรวจวัด ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ นำ “แบบจำลองพยากรณ์คุณภาพอากาศ” และ “ไลดาร์” เครื่องมือวิจัยและอุปกรณ์เก็บข้อมูลการสังเกตการณ์ชั้นบ […]
27/02/2020

งานเสวนาวิชาการ “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตราการในการรับมือ”

(วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) โดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)  ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาวิชาการ “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตรการ ในการรับมือ” โดยมี พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดช […]
27/02/2020

ตารางภาพรวมการจัดกิจกรรม อว. ภายในงานเกษตรแม่โจ้ “จากภูผา สู่มหานที”

 227 total views
27/02/2020

หลัการและเหตุผล การจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2563 TechnoMart2020 “ขับเคลื่อน BCG ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย”

 250 total views