1,793 total views

15/11/2019

อพวช. เปิดคลังตัวอย่างมดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมมดโลก ครั้งที่ 12

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 1562 เวลา 10.00 น./ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการและผู้เข้าร่วมการประชุมมดโลก ครั้งที่ 12 ในการเดินทางเข้ายี่ยมชมคลังตัวอย่างมดที่ใหญ่และดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา […]
18/11/2019

นายจำลอง ผู้ช่วย รมว.อว. เปิดงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ “2019 WORLD CULTURE FESTIVAL”

(16 พฤศจิกายน 2562) นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน เปิดงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ “2019 World Culture Festival” โดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellows […]
18/11/2019

บทความเกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เรือดั้ง

​เรือดั้ง เป็นเรือทาน้ำมันหัวท้ายงอน เฉพาะหัวเรือจะงอนเชิดสูงกว่าทางด้านท้ายเรือเล็กน้อย เป็นเรือกันนำอยู่หน้าขบวนเรือ คำว่า ดั้ง หมายถึง หน้า เรือดั้ง จึงหมายถึง เรือที่อยู่หน้าขบวนในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราเพชรพวงทางชลมาร […]
19/11/2019

บทความเกี่ยวกับขบวนพยุห ยาตราทางชลมารค เรือคู่ชัก

เรือคู่ชัก คือเรือสำหรับจูงเรือพระที่นั่ง และเรืออื่นๆ ที่ไม่มีฝีพาย เช่น เรือการละเล่นในตอนหนึ่งของพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี [ทิ-พา-กอ-ระ-วง-มะ-หา-โก-สา-ทิ-บอ-ดี] (ขำ บุนนาค) ระบุว่ารัชกาลที่ 1 โปรดให้สร้างเรือพระที่นั่งและเรือขบวนประเภทต่างๆ มีเร […]