874 total views

14/05/2019

มติครม.ให้วันที่ ๓ มิถุนายน เป็นวันหยุด

มติครม.ให้วันที่ ๓ มิถุนายน เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ ตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี […]
15/05/2019

การประชุมเรื่อง การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสรุปงานเด่นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

เมื่อ วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสรุปงานเด่นการขับเคลื่อน […]
17/05/2019

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยงานพันธมิตรในเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ผนึกกำลังจัดกิจกรรม “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบคล้ายวันก่อตั้งเทคโนธานี เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประช […]
17/05/2019

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๒๐ พระรูป เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี .ทั้ […]