2,022 total views

05/04/2019

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกลุ่มลำใยอบแห้งเนื้อสีทอง

ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มลำไยอบแห้งเนื้อสีทองวันที่ 4 เม.ย. 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) พร้อมด้วยห […]
09/04/2019

ก.วิทย์ฯ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

 วันที่ (5 เมษายน 2562) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้บริหาร วท. ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพร […]
09/04/2019

ปลัด ก.วิทย์ฯ แจ้งประกาศ ก. วิทย์ฯ เรื่อง “กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐ….

ปลัด ก.วิทย์ฯ แจ้งประกาศ ก. วิทย์ฯ เรื่อง “กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร” เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนงบวิจัยและนวัตกรรม ชี้ไม่กระทบมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานขึ้นกับสังกัดเดิม 7 เมษายน 2562 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้แจงว่า เรื่องประกาศกระท […]
24/04/2019

ศวภ.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 28-29 มี.ค. 62 ศวภ.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบการลักลอบขนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งการตรวจสอบสินค้าที่ใช้ได้สองทางภาคตะวันออก  1,723 total views