2,849 total views

20/11/2023

สป.อว. MTEC และ TMA ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการพัฒนาสร้างเทคโนโลยีดิจิตอลกับการบริหารขยะโรงพยาบาล ณ ศูนย์โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้แทนกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศ […]
06/12/2023

MTEC และ สป.อว. ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต ทดสอบการใช้งานต้นแบบเรือกวาดเก็บกระทง ผลงานพัฒนาภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็น 1 วันหลังจากกิจกรรมประเพณีลอยกระทงซึ่งจัดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต ทดสอบการใช้งานต้นแบบเรือกวาดเก็บกระทง ผลงานพัฒนาภายใต้โครงการสร้าง […]
13/12/2023

กปว. พร้อม TGI ร่วมลงพื้นที่ติดตามเครื่องอบลมร้อนมะม่วงสําหรับวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของเครื่องกวนมะม่วง – เครื่องอบลมร้อนมะม่วงสําหรับวิสาหกิจชุมชน […]
03/01/2024

สป.อว ร่วมลงพื้นที่กับสถาบันไทย-เยอรมัน ตรวจติดตามเครื่องคัดแยกมังคุดเพื่อการส่งออกด้วยระบบ AI

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของเครื่องคัดแยกมังคุดเพื่อการส่งออกด้วยระบบ AI ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องจักร เครื่อง […]