2,508 total views

24/04/2023

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีในการเดินทางทางทะเล และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเรือ” (Marine Technology on the Marine Tourism) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ากองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]
24/04/2023

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังสัมมนา เรื่อง “เทรนด์ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่กำลังจะเข้ามาตอบโจทย์ ความต้องการของคนไทยในยุคสมัยหลังโควิด19” (Medical Technology Trend in Thailand after the COVID-19 Era)

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ากองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]
24/04/2023

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังสัมมนา เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฮโดรเจนและการใช้งานไฮโดรเจนเพื่อมุ่งสู่ Decarbonization Society” (Hydrogen Technology towards Decarbonization Society)

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ากองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]
18/05/2023

กปว. พร้อม TGI ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งกระชายพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล ณ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

17 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมันลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งกระชายพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล พัฒนาโดย อาจารย์ประพันธ์พงษ์ สมศิลา หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ภายใ […]