2,314 total views

22/03/2023

รมว.อว. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน “ธัชวิทย์” สู่การเพิ่มศักยภาพของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่าคลื่นลมของกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว., ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว., ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว […]
27/03/2023

การแสดงผลงานและประกวดผลงานที่ได้รับการพัฒนา ในโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย” (การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนา และอีสานด้วยนวัตกรรม) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 กลุ่มประสานเครือข่าย อว.ในภูมิภาค (ปค.) โดยนายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ ปค. ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดและคัดเลือก ผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ้าทออีสาน และผ้าทอล้านนา ภายใต้โคร […]
27/03/2023

นิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ฯ” ณ โรงเรียนวัดคลองยอ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 คลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.) นำหน่วยผลิตมวนเพชฌฆาต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บริการ และผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ภายในกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบ […]
28/03/2023

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. 2566

         ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าของนิสิต/นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จึงจัดกิจกรรม การจัดประกวดสิ่งประดิ […]