2,495 total views

07/01/2021

จัดนิทรรศการ ในงาน NSP Networking and Year End 2020 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันนี้ 22 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส. ภาคเหนือ) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) เข้าร่วมจัดนิทรรศ […]
07/01/2021

ส่งมอบ”เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติ”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรณ์ชาวสวนยาง ตำบลท่าอุเทน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ลงพื้นที่ส่งมอบ”เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติ”แก่กลุ่มวิสาหกิจ […]
07/01/2021

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส.สป.อว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. – แนะแนวทางในการจัดทำต […]
07/01/2021

อว. บูรณาการ มหาดไทย สภาพัฒน์ สำนักงบ ชูมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วย “อว.ส่วนหน้า” 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชน สอดรับนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

(24 ธันวาคม 2563) ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบูรณาการงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักง […]